Rättsligt meddelande


Juridisk information om webbsidorna av webbutiken feelgoodull.com.

Föremål

Denna webbplats har skapats för att publicera och tillåta allmänhetens tillgång till information om de produkter som erbjuds av feelgoodull.com.

INNEHÅLL

Den här webbplatsen erbjuder information om de produkter och tjänster som marknadsförs av feelgoodull.com, dessa är under alla omständigheter, underlagt de villkor som uttryckligen detaljeras hela tiden och tillgängliga från denna webbplats samt de specifika Tjänsterna tillsammans med deras Priser, som också kommer att omfattas av de olika Allmänna användningsvillkoren för var och en av Tjänsterna som tillhandahålls av webbutiken feelgoodull.com.

ÅTGÄRD OCH ANVÄNDNING

Tillgång till denna webbplats, användning av informationen och innehållet som ingår i den, är ensam ansvarig den person som gör det.
Villkoren för tillträde till den här webben kommer att vara föremål för den nuvarande lagenligheten och principerna om god tro och laglig användning av användaren av den, allmänt förbjuds all typ av åtgärd till nackdel för onlinebutiken feelgoodull.com eller av tredje part.
Det anses förbjudet att använda denna webbplats för olagliga eller obehöriga ändamål, och är i synnerhet inte ägnat till:
• Varje form av kränkning av tredje parts rättigheter (rätt till privatliv, egen bild, sekretess i kommunikation, intellektuell och industriell äganderätt, dataskydd etc.)
• Inkludera eller införa någon typ av datavirus, defekta filer eller annat program eller datorprogram som kan orsaka skador eller obehöriga ändringar av innehållet eller system av något slag som är tillgängliga via webbsidan.
• Felaktig eller otillbörlig användning av den normala funktionen och syftet med alla de tjänster som kan inkluderas på webbplatsen för webbutiken feelgoodull.com.

ANSVAR:

Webbplatsen feelgoodull.com är under inga omständigheter ansvarig för någon typ av skada som användarna kan orsaka till denna webbplats eller någon annan för olaglig eller otillbörlig användning av samma eller tillgängliga innehåll eller information eller underlättas genom det.

SERVICE

feelgoodull.com förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta tillgången till webbplatsen, utan föregående meddelande, av diskretionär och tillfälligt, av tekniska skäl eller av någon annan anledning, och kan även ensidigt ändra både tillträdesvillkoren och helt eller delvis innehållet som ingår i det.
Webutiken feelgoodull.com är inte ansvarig för integriteten och veraciteten av innehållet i länkarna till webben som kan nås från din sida eller innehåll som inte övervakats av webbutiken feelgoodull.com

HANDEL OCH VERKSAMHET

Om en kommersiell verksamhet genomförs via denna portal, kommer den att bestå i mottagande och sändning av förfrågningar relaterade till de presenterade produkterna och tjänsterna, under alla omständigheter de kommersiella transaktioner som uppstår till gällande lagbestämmelser, särskilt de som fastställs i lag 7/1996 av den 15 januari om förordningen om detaljhandel med distansförsäljning samt lagstiftningen i alla frågor som rör de allmänna avtalsvillkoren. För antagandet av begäran från någon av de Tjänster som erbjuds, i förekommande fall av feelgoodull.com-butiken, måste kunden acceptera de allmänna villkoren för tillhandahållande av nämnda tjänster relaterade till varje specifik modalitet som är tillgänglig för kunden genom webbplatsen feelgoodull.com.

INTELLEKTUELL EGENDOM

Webbplatsen och innehållet i den är skyddad enligt gällande lagstiftning om immateriella rättigheter. Det är uttryckligen förbjudet att kopiera, modifiera, reproducera, ladda ner, överföra, distribuera eller generera verk som härrör från innehållet på sidan utan föregående tillstånd från ägaren till motsvarande rättigheter eller är lagligt tillåten.
Tillgång till webbplatsen förutsätter inte förvärv av användare av äganderätter över innehållet i den.

RESERVERING AV RÄTTIGHETER

feelgoodull.com kan, när det anses lämpligt, göra korrigeringar, förbättringar eller ändringar av strukturen, webbdesignen och all information som finns på sidan, ändra eller eliminera produkter, tillträdesvillkor eller ens användning av webbplatsen ensidigt och utan föregående meddelande, utan anledning, eller rätt till något krav eller ersättning, eller innebära erkännande av något ansvar.
feelgoodull.com förbehåller sig rätten att avbryta eller upphöra med tillhandahållandet av webbplatstjänsten eller någon av de tjänster som utgör den.

EXKLUSION AV GARANTIER OCH ANSVAR

- Feelgoodull.com ger ingen garanti eller ansvarar för skador av något slag som kan uppstå av:
- Bristen på tillgänglighet och teknisk kontinuitet eller sidans funktion.
- Förekomsten av virus, skadliga program eller skadligt innehåll,
- Av bristen på användbarhet, tillräcklighet eller giltighet av webben, tjänster, innehåll för att svara på användarnas behov, aktiviteter eller förväntningar
- Otillbörlig eller olaglig användning av webben i allmänhet som inte respekterar de regler som anges i detta juridiska meddelande, i god tro, allmän ordning
- Fel: När det gäller förekomsten av fel eller felaktigheter på webbplatsen kommer feelgoodull.com inte att svara på konsekvenserna av dem. De kommer att korrigeras av feelgoodull.com så snart som möjligt och så snart dom har kännedom om det.

LINK POLICIES

Webben kan innehålla "länkar" eller textlänkar eller grafik till andra webbsidor och innehåll som finns utanför http://feelgoodull.com. De ägs av tredje part.
http://feelgoodull.com använder "länkar" för att ge mer information till användaren. Eftersom de är helt orelaterade med feelgoodull.com är dom inte i något fall ansvarigt för ovannämnda webbsidor, dess innehåll eller konsekvenser som kan leda till användarens tillgång till dessa länkar.
På samma sätt tillåter feelgoodull.com endast berörda tredje parter att etablera "länkar" från deras webbsidor så länge de uppfyller de skyldigheter som fastställs i detta juridiska meddelande.
Särskilt måste "länken" göra det möjligt för webben att visas i sin helhet på webbläsarens skärm utan att innehållet visas genom kanter eller "ramar". Trots det ovanstående förbehåller sig feelgoodull.com rätten att kräva att en sådan tredje part omedelbart tar bort "länkar" till webbplatsen när det anses lämpligt.
Inrättandet av en "länk" innebär inte i något fall förekomsten av relationer mellan den tredje parten som inkluderar samma och feelgoodull.com, eller kunskapen och acceptansen av feelgoodull.com, av de tjänster och innehåll som erbjuds på nämnda webbsida .
feelgoodull.com tar inget ansvar för skador av något slag som kan uppstå från tillgång, underhåll, användning, kvalitet, laglighet, tillförlitlighet, innehåll, information, kommunikation, åsikter, produkter etc. som erbjuds på webben som inte hanteras av feelgoodull.com

SOCIALA NÄTVERK

Denna webbplats kommer att använda sociala nätverk och virtuella samhällen som kommer att användas som kommunikationsmedel och marknadsföring av produkter och tjänster av feelgoodull.com. De sociala nätverk och virtuella samhällen som den använder är följande: Facebook, Twitter, Youtube, Google + och Pinterest, utan att det påverkar det faktum att du kan använda andra i framtiden. De specifika målen genom vilka nämnda medel används är media support och diffusion av feelgoodull.com tjänster.
När det gäller informationen om innehållet i sociala nätverk är feelgoodull.com inte ansvarigt för veracity, precision, tillräcklighet, lämplighet och uppdatering av informationen som tillhandahålls genom dem.
Innehållet i de sociala nätverken är uteslutande informativt, så de är inte ansvarigt för användarens beslut från dem eller för de skador som orsakats av användaren eller tredje part på grund av denna information.
feelgoodull.com kommer att sträva efter att främja kvaliteten på informationen genom korrigering av fel i mottagna data samt i administrationen av sajterna och gör det möjligt för tredje part att rapportera klagomål om offensiva och olämpliga kommentarer som inte har något att göra med de diskuterade ämnena, foton som publicerats eller videor är lika orelaterade med de ämnen som de tidigare sociala nätverk och gemenskaperna tog upp.
I dessa fall kommer feelgoodull.com som administratör av nätverket att ha befogenhet att radera all information som inte överensstämmer med kvalitet, syfte och bra informativ och lekfull service av sociala nätverk. Men trots avsikt att säkerställa högsta kvalitet, kommer inte ansvaret för den information som avses.
Det rapporteras att tillgång till sociala nätverk och samhällen som webben använder för de ovan beskrivna syftet kräver en tjänst / tillhandahållande av andra leverantörer av informationssamhällets tjänster. feelgoodull.com kan inte när som helst vara ansvarig för tillförlitligheten, kvaliteten, kontinuiteten och funktionen av detsamma, och kan därför inte förhindra att den upphävs, annulleras eller otillgänglig av orsaker som inte berörs av feelgoodull.com.
feelgoodull.com ansvarar inte för skador eller förluster som drabbar användaren av orsaker som orsakats av misslyckanden eller avbrott i sociala nätverk eller det som kan leda till förlust av information, upphävande, inställning eller avbrott i tjänsten under tillhandahållande av samma eller tidigare tecken.
Sociala nätverk och samhällen kan tillåta åtkomst till länkar och andra webbsidor. I enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel, känner feelgoodull.com som leverantör av förmedlingstjänster, så de är endast ansvarigt för innehållet och tjänsterna i de länkade sidorna, i den mån den har effektiv kunskap om dess olaglighet och inte har handlat med due diligence för att ta bort dem. Om användaren anser att någon av de länkade webbplatserna innehåller olagligt eller olämpligt innehåll kan han / hon kommunicera den med feelgoodull.com med hjälp av det mail som upprättats i början av detta juridiska meddelande, och följer noggrant bort dessa länkar. feelgoodull.com är under inga omständigheter ansvarig för innehållet och tjänsterna på de länkade sidorna, så det är inte ansvarigt för skador som orsakats av dess olaglighet, kvalitet, föråldrade, otillgängliga, fel eller värdelöshet.

ALLMÄNT

För all tvistig fråga eller annat som berör webbplatsen för webbutiken feelgoodull.com kommer att vara tillämpad spansk lag, domstolarna och domarna i Spanien kommer att vara behörig för att lösa alla konflikter som uppstår eller som är relaterade till användningen av denna webbplats.
Online butiken  feelgoodull.com hanteras:
Miguel Parrilla Holmström
N.I.F: 43285596x
Adress: C/ SAN BORONDÓN, 20, C.P. 35100, San Fernando de Maspalomas, Las Palmas, España.
Telefon: +34 626104952
email: info@feelgoodull.com
Tillgång till webbsidan i onlinebutiken feelgoodull.com innebär att alla villkor är godkända.
feelgoodull.com © 2018.
Product added to wishlist